Gebruiksvoorwaarden Arbo Unie

De gegevens die u via internet aan Arbo Unie verstuurt, worden vertrouwelijk in behandeling genomen.

Arbo Unie zal haar gegevensbestanden naar behoren beveiligen maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verminking, verwijdering of aanvulling van gegevens door derden die zich op ongeautoriseerde wijze toegang tot haar systeem hebben verschaft. Indien Arbo Unie zich van telecommunicatie- en internetfaciliteiten bedient, en zich bij het transport van gegevens, verminking van gegevens of vertraging van de verzending voordoet, is Arbo Unie voor de daaruit voortvloeiende schade, slechts aansprakelijk voor zover deze schade verhaald kan worden op de betreffende leverancier(s) van telecommunicatie- en internetfaciliteiten. Voorts is iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor alle schade als gevolg van niet-juiste, incomplete of te late of te vroege ziekte/hersteld meldingen, verricht door Arbo Unie in uw opdracht aan derden.

Op onze dienstverlening zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, die onder nummer 242/2005 zijn gedeponeerd op 1 augustus 2005 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht.